Privacyverklaring


Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op Heitkamp Construction Swiss GmbH (hierna te noemen Heitkamp).

Waarom heeft Heitkamp een privacybeleid?

Om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, werknemers, bezoekers van onze website en zakenpartners, alsook voor alle andere partijen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden, wie toegang heeft tot uw gegevens, hoe wij uw gegevens opslaan, met wie wij uw gegevens delen en wat u zelf kunt doen. Wij hebben het grootste belang bij de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De instantie die verantwoordelijk is voor de naleving van de federale wet op de gegevensbescherming (FADP) is:

Heitkamp Construction Swiss GmbH
Pilatusstrasse 2
6036 Dierikon
Zwitserland
E-mail: info@heitkamp-swiss.ch
Telefoon: +41 41 630 42 20

 

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming (DPO):

Heitkamp Construction Swiss GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Pilatusstrasse 2
6036 Dierikon
Zwitserland
E-mail: datenschutz@heitkamp-swiss.ch
Telefoon: +41 41 630 42 20

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Heitkamp verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een zakelijke relatie met ons heeft (als werknemer, als klant, als leverancier of als partner) of wanneer u onze website bezoekt.

Hieronder vindt u een lijst van welke persoonsgegevens wij (geheel of gedeeltelijk) verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Verjaardag
 • Burgerlijke staat
 • AHV nummer
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Aanvraagdocumenten
 • Dossiers over ongevallen en ziekten

Voor welke doeleinden gebruikt Heitkamp uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze nodig of bestemd zijn. De verwerking gebeurt te goeder trouw en uiteraard proportioneel. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Aanvraagprocedure
 • Loonbetaling
 • Bezorgdheid over de sociale zekerheid
 • Debiteuren en crediteuren
 • Conclusies van het contract
 • Het verkrijgen van offertes
 • Bijhouden van stamgegevens in het adresboek en het ERP-systeem
 • Analyse van websitestatistieken

Onder welke voorwaarden verwerkt Heitkamp uw persoonsgegevens?

Heitkamp zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor legitieme redenen hebben. De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het soort dienst waarvan gebruik wordt gemaakt. Wij verwerken gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of zakelijke relatie
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u te beschermen tegen ernstige risico's voor uw gezondheid

Informatiebeveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, neemt Heitkamp passende technische en organisatorische maatregelen. Het gegevensbeveiligingsbeleid van Heitkamp is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging (ISO27001 en ISO17799). Deze code beschrijft de normen en de technische en organisatorische maatregelen die van belang zijn voor de toepassing van een passend niveau van informatiebeveiliging.

Het biedt de zekerheid dat de gegevensbescherming wordt nageleefd. Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die via Heitkamp toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is verplicht tot geheimhouding. De systemen waarin klantgegevens worden opgeslagen zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep werknemers die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Heitkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze DPO. Heitkamp heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). We hebben uw gegevens verzonden via een beveiligde internetverbinding. U kunt dit herkennen aan de adresregel 'https' en het hangslotje in de adresregel
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat onze e-mails virussen bevatten, spam zijn of worden gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen.
 • DNSSEC is een beveiliging (naast het Domain Name System (DNS)) voor de omzetting van een domeinnaam (#bedrijf_website) in het bijbehorende IP-adres (servernaam); het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt deze handtekening automatisch controleren. Zo voorkomen we dat u wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres.

Bewaring van persoonsgegevens

Heitkamp zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

De verwerking van persoonsgegevens kan aan derden worden overgedragen indien de gegevens alleen worden verwerkt zoals Heitkamp dat zelf zou mogen doen, indien dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van het contract en indien geen wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht dit verbiedt. Heitkamp moet er met name voor zorgen dat de derde partij de beveiliging van de gegevens waarborgt.

Wat doen wij met uw bezoekersgegevens op onze website?

Op de website van Heitkamp worden bezoekersgegevens geregistreerd, zoals de toegang tot de meest bezochte subpagina's. Met deze gegevens kunnen wij de inrichting van onze website verder optimaliseren. Het kan ook worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Zo kunnen wij onze diensten verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door de website van Heitkamp navigeren.

Wat zijn cookies en welke gebruikt Heitkamp?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en door websites worden gebruikt om ervoor te zorgen dat pagina's correct functioneren of worden weergegeven. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Ze slaan uw voorkeuren op en onthouden dat u de website eerder hebt bezocht. Google onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeur voor de zoektaal. Dit soort cookies verzamelt geen persoonlijke gegevens.
 • Analytische cookies - Met deze cookies kunnen wij statistieken over onze website verzamelen, zoals welke pagina's worden bezocht en hoe lang. In Google Analytics kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de locatie van bezoekers en de gebruikte browser worden gemeten.
 • Tracking cookies - Tracking cookies maken individuele tracking op de website mogelijk. Door het gedrag van bezoekers op onze website te volgen, kunnen wij de ervaring op onze website verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op.

Bij uw eerste bezoek aan de website informeren wij u over deze cookies: Door onze website te gebruiken gaat u hiermee akkoord. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Welke rechten heb je?

Wanneer Heitkamp uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u bepaalde rechten, die hieronder worden toegelicht:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

Als u een relatie heeft met Heitkamp en wilt weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, kunt u gebruik maken van uw recht op informatie.

 • Recht op correctie

U hebt het recht om gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om gegevens te corrigeren als de gegevens niet relevant zijn voor de manier waarop wij ze verwerken of als wij uw gegevens in strijd met de wet hebben verwerkt. Wij zullen derden die uw gegevens ontvangen op de hoogte brengen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.

 • Recht op het wissen van gegevens

U hebt het recht ons te verzoeken bepaalde gegevens te wissen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, als u bezwaar maakt tegen de verwerking of als uw gegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gegevens verwijderen omdat wij verplicht zijn of kunnen worden om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken of wijzigen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Heitkamp onrechtmatig is.

 • Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heitkamp indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor u toestemming heeft gegeven, voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor een van de andere rechtsgronden.

 • Recht op gegevensoverdracht

Als u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat wij u uw gegevens zullen verstrekken in een gestructureerde, gestandaardiseerde en machineleesbare vorm als u dat wenst.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de DPO van Heitkamp. Afhankelijk van het geval kan een identiteitskaart worden gevraagd om uw identiteit te verifiëren.

Controle op de verwerking van persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze gegevensbeschermingsverklaring en de gegevensbeschermingswet door ons niet of onvoldoende worden nageleefd, kunt u dit melden aan de DPO van Heitkamp.

Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de regels inzake gegevensbescherming, hebt u het recht dit te melden aan de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die indien nodig een onderzoek zal instellen.

Inbreuken op de gegevensbescherming

Als u een datalek vermoedt, kunt u dit melden bij de DPO van Heitkamp.

Over dit privacybeleid

Heitkamp behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. De laatste wijziging vond plaats in december 2022. De actuele versie is altijd te vinden op onze website.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de Heitkamp DPO.

Dierikon, december 2022


Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op Heitkamp Construction Swiss GmbH (hierna te noemen Heitkamp).

 

Waarom heeft Heitkamp een privacybeleid?

Om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, werknemers, bezoekers van onze website en zakenpartners, alsook voor alle andere partijen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden, wie toegang heeft tot uw gegevens, hoe wij uw gegevens opslaan, met wie wij uw gegevens delen en wat u zelf kunt doen. Wij hebben het grootste belang bij de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De instantie die verantwoordelijk is voor de naleving van de federale wet op de gegevensbescherming (FADP) is:

Heitkamp Construction Swiss GmbH
Pilatusstrasse 2
6036 Dierikon
Zwitserland
E-mail: info@heitkamp-swiss.ch
Telefoon: +41 41 630 42 20

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Heitkamp Construction Swiss GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Pilatusstrasse 2
6036 Dierikon
Zwitserland
E-mail: datenschutz@heitkamp-swiss.ch
Telefoon: +41 41 630 42 20

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Heitkamp verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een zakelijke relatie met ons heeft (als werknemer, als klant, als leverancier of als partner) of wanneer u onze website bezoekt.

Hieronder vindt u een lijst van welke persoonsgegevens wij (geheel of gedeeltelijk) verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Verjaardag
 • Burgerlijke staat
 • AHV nummer
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Aanvraagdocumenten
 • Dossiers over ongevallen en ziekten

Voor welke doeleinden gebruikt Heitkamp uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze nodig of bestemd zijn. De verwerking gebeurt te goeder trouw en uiteraard proportioneel. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Aanvraagprocedure
 • Loonbetaling
 • Bezorgdheid over de sociale zekerheid
 • Debiteuren en crediteuren
 • Conclusies van het contract
 • Het verkrijgen van offertes
 • Bijhouden van stamgegevens in het adresboek en het ERP-systeem
 • Analyse van websitestatistieken

Onder welke voorwaarden verwerkt Heitkamp uw persoonsgegevens?

Heitkamp zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor legitieme redenen hebben. De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het soort dienst waarvan gebruik wordt gemaakt. Wij verwerken gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of zakelijke relatie
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u te beschermen tegen ernstige risico's voor uw gezondheid

Informatiebeveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, neemt Heitkamp passende technische en organisatorische maatregelen. Het gegevensbeveiligingsbeleid van Heitkamp is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging (ISO27001 en ISO17799). Deze code beschrijft de normen en de technische en organisatorische maatregelen die van belang zijn voor de toepassing van een passend niveau van informatiebeveiliging.

Het biedt de zekerheid dat de gegevensbescherming wordt nageleefd. Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die via Heitkamp toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is verplicht tot geheimhouding. De systemen waarin klantgegevens worden opgeslagen zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep werknemers die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Heitkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze DPO. Heitkamp heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). We hebben uw gegevens verzonden via een beveiligde internetverbinding. U kunt dit herkennen aan de adresregel 'https' en het hangslotje in de adresregel
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat onze e-mails virussen bevatten, spam zijn of worden gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen.
 • DNSSEC is een beveiliging (naast het Domain Name System (DNS)) voor de omzetting van een domeinnaam (#bedrijf_website) in het bijbehorende IP-adres (servernaam); het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt deze handtekening automatisch controleren. Zo voorkomen we dat u wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres.

Bewaring van persoonsgegevens

Heitkamp zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

De verwerking van persoonsgegevens kan aan derden worden overgedragen indien de gegevens alleen worden verwerkt zoals Heitkamp dat zelf zou mogen doen, indien dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van het contract en indien geen wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht dit verbiedt. Heitkamp moet er met name voor zorgen dat de derde partij de beveiliging van de gegevens waarborgt.

Wat doen wij met uw bezoekersgegevens op onze website?

Op de website van Heitkamp worden bezoekersgegevens geregistreerd, zoals de toegang tot de meest bezochte subpagina's. Met deze gegevens kunnen wij de inrichting van onze website verder optimaliseren. Het kan ook worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Zo kunnen wij onze diensten verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door de website van Heitkamp navigeren.

Wat zijn cookies en welke gebruikt Heitkamp?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en door websites worden gebruikt om ervoor te zorgen dat pagina's correct functioneren of worden weergegeven. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Ze slaan uw voorkeuren op en onthouden dat u de website eerder hebt bezocht. Google onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeur voor de zoektaal. Dit soort cookies verzamelt geen persoonlijke gegevens.
 • Analytische cookies - Met deze cookies kunnen wij statistieken over onze website verzamelen, zoals welke pagina's worden bezocht en hoe lang. In Google Analytics kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de locatie van bezoekers en de gebruikte browser worden gemeten.
 • Tracking cookies - Tracking cookies maken individuele tracking op de website mogelijk. Door het gedrag van bezoekers op onze website te volgen, kunnen wij de ervaring op onze website verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op.

Bij uw eerste bezoek aan de website informeren wij u over deze cookies: Door onze website te gebruiken gaat u hiermee akkoord. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Welke rechten heb je?

Wanneer Heitkamp uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u bepaalde rechten, die hieronder worden toegelicht:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

Als u een relatie heeft met Heitkamp en wilt weten of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, kunt u gebruik maken van uw recht op informatie.

 • Recht op correctie

U hebt het recht om gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om gegevens te corrigeren als de gegevens niet relevant zijn voor de manier waarop wij ze verwerken of als wij uw gegevens in strijd met de wet hebben verwerkt. Wij zullen derden die uw gegevens ontvangen op de hoogte brengen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.

 • Recht op het wissen van gegevens

U hebt het recht ons te verzoeken bepaalde gegevens te wissen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, als u bezwaar maakt tegen de verwerking of als uw gegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gegevens verwijderen omdat wij verplicht zijn of kunnen worden om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken of wijzigen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Heitkamp onrechtmatig is.

 • Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heitkamp indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor u toestemming heeft gegeven, voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor een van de andere rechtsgronden.

 • Recht op gegevensoverdracht

Als u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat wij u uw gegevens zullen verstrekken in een gestructureerde, gestandaardiseerde en machineleesbare vorm als u dat wenst.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de DPO van Heitkamp. Afhankelijk van het geval kan een identiteitskaart worden gevraagd om uw identiteit te verifiëren.

Controle op de verwerking van persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze gegevensbeschermingsverklaring en de gegevensbeschermingswet door ons niet of onvoldoende worden nageleefd, kunt u dit melden aan de DPO van Heitkamp.

Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de regels inzake gegevensbescherming, hebt u het recht dit te melden aan de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die indien nodig een onderzoek zal instellen.

Inbreuken op de gegevensbescherming

Als u een datalek vermoedt, kunt u dit melden bij de DPO van Heitkamp.

Over dit privacybeleid

Heitkamp behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. De laatste wijziging vond plaats in december 2022. De actuele versie is altijd te vinden op onze website.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de Heitkamp DPO.

 

Dierikon, december 2022